اعضای شورای سیاست گذاری

ردیف

نام

مرتبه علمی

رشته

محل خدمت

1.   

پروفسور احمد جنابعلی جهرمی

استاد تمام

علم مواد

ریاست موسسه آموزش عالی آپادانا

2.    

پروفسور محمد محسن مشکسار

استاد تمام

مکانیک

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

3.        

دکتر اردلان فیلی

مربی

مدیریت صنعتی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا  شیراز

4.        

دکتر عباس ثابت

مربی

مدیریت دولتی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

 5.

دکتر اصغر فتحی عمادآبادی

استادیار

فلسفه

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز